بیمه نامه درمان تکمیلی

 در بیمه های درمان، افراد با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهند داشت.

بیمه نامه درمان گروهی جزء بیمه های اشخاص می باشد که شرکت ها و سازمانها برای پوشش هزینه های درمان کارکنان خود آن را درخواست میدهند. در واقع افراد با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهند داشت.

بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران و بیمه‌نامه تمام خطر نصب

بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران

بیمه شکست ماشین‌آلات

بیمه تجهیزات الکترونیک

بیمه عیوب اساس و پنهان ساختمان(تضمین کیفیت ساختمان)